Neophodna dokumentacija pre odobravanja kredita

Dokumenta u banci

1. Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) na račun u banku u kojoj dižete kredit.
2. Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja
3. Zahtev za osiguranje kredita
4. Izjava podnosioca zahteva za kredit
5. Zahtev za kredit iz budžeta Republike Srbije
6. Izjava o neposedovanju / posedovanju nepokretnosti u vlasništvu korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji)
7. Menično ovlaščenje
8. Saglasnost vlasnika nepokretnosti da se na navedenu nepokretnost konstituiše hipoteka
9. Saglasnost korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) za pribavljanje izveštaja iz kreditnog biroa

Dokumenta van banke

1. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica
2. Kopija izvoda iz matične knjige venčanih – ako niste venčani
3. Predugovor ili ugovor o kupovini nepokretnosti- od advokata kupca ili prodavca
4. Procena vrednosti nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka i fotokopija lične karte procenitelja
5. Dokaz o vlasništvu na nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku
6. Fotokopija lične karte vlasnika nekretnine (i bračnog druga ukoliko je u braku) na ciju nekretninu se uspostavlja hipoteka

Dokumentacija po odobrenju kredita

1. Blanko sopstvena menica
2. Založna izjava
3. Zahtev za uknjižbu založnog prava
4. Polisa osiguranja života
5. Polisa osiguranja nepokretnosti